KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Aleja Jana Pawła II 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - Izabelę Krauze. Z Inspektorem można kontaktować się:
· listownie na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Aleja Jana Pawła II 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
· przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
· telefonicznie: 77 48 02 540.

3) Pani/Pana dane przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z:
· art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zawiązku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
· art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z wykonaniem umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy;
· art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu kreślonym w treści zgody;
· art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4) W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
· podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
· podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5) Dane osobowe przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane
oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

6) Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
· dostępu do treści swoich danych osobowych;
· sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
· usunięcia swoich danych osobowych;
· ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
· przenoszenia swoich danych osobowych;
· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

7) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

8) Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.